Tato stránka používá Cookies. Informace o Cookies.
 
PRO MOBIL
PRO MOBIL
KLASICKY
KLASICKY


Archiv

dbComplete 1.0 Vyvíjíte databázové aplikace? Používejte dbComplete!

Sada komponent dbComplete rozšiřuje nabídku modulů Visual Components (stejnojmenné samostatné divize softwarového ...Sada komponent dbComplete rozšiřuje nabídku modulů Visual
Components (stejnojmenné samostatné divize softwarového
producenta Sybase) směrem k databázovým aplikacím. Využití
komponent dbComplete může urychlit vývoj databázové aplikace
libovolné velikosti, eliminovat počet chyb a usnadnit obtížné
a časově náročné ladění aplikace. Jednotlivé moduly balíku tvoří
široké rozpětí od základních databázových funkcí (zobrazení
seznamu záznamů databáze) až po kontrolu formátu vkládaných či
editovaných údajů jednotlivých položek tabulky, a lze je použít
ve všech běžně užívaných vývojových prostředích poskytujících
podporu ActiveX, jako je např. prostředí PowerBuilder, Optima++,
Borland Delphi, Visual dBASE či programovacích nástrojích firmy
Microsoft Visual Basic, Visual C++ a Access.

Balík databázových komponent dbComplete poskytuje vývojovým
pracovníkům další možnosti pro rychlou a efektivní tvorbu
především databázových aplikací (kterých je ostatně většina),
zatímco jednotlivé moduly balíku Visual Components pokrývají řadu
obecných oblastí (např. Formula One -- tabulkový editor,
VisualWriter -- jednoduchý textvý editor, GeoPoint -- prostředek
pro práci s prostorovými kresbami, First Impression -- prvek
určený pro tvorbu grafů, WebViewer -- prohlížeč webovských
stránek, a další). Firma Visual Components využívá technologie
komponent ActiveX firmy Microsoft (specifikace OLE2), která byla
uvedena spolu s operačním systémem Windows 3.1 a pochopitelně je
obsažena i ve Windows 95 a Windows NT. Komponenty balíku Visual
Components se staly běžně používanými i v našich krajích,
a určitě tomu tak bude i s databázovými komponenty dbComplete.
Přitom tyto komponenty lze používat ve většině vývojových
prostředí operačních systémů Windows 95 a Windows NT -- Borland
Delphi, Visual C++, Visual Basic, Visual dBASE, Visual FoxPro,
PowerBuilder, Optima++ či MS Access. Jednotlivé komponenty stačí
pouze zaregistrovat, a poté je možno je okamžitě, popř. po
seznámení s jejich vlastnostmi a metodami, používat.
dbComplete se dodávají v modrožluté, útlé a lehké krabici, neboť
kromě instalačního kompaktního disku, registrační karty a popisu
objektových modulů neobsahují nic dalšího. Balík databázových
komponent, stejně jako jeho "bratr" Visual Components, neobsahuje
tištěnou dokumentaci. Veškerá dokumentace je v podobě klasické
nápovědy Microsoft Windows a plně popisuje jednotlivé moduly
balíku, práci s nimi a hlavně jejich rozhraní, tzn. jednotlivé
vlastnosti a události. K dispozici je i řada ukázkových aplikací
s využitím jednotlivých komponent.

Jednotlivé komponenty
Balík obsahuje 3 databázové komponenty: Základní komponentu Data
Source Control pro nastavení datového zdroje, Data Outline Grid
pro zobrazení dat ve známé "mřížce" nebo seznamu, a knihovnu Data
Bound Control Library, která slouží k práci s vlastními údaji
databázových položek. Nyní si jednotlivé komponenty podrobněji
přiblížíme.

Zdroj dat (Data Source Control)
Komponenta VcData tvoří ústřední prvek pro práci s databázemi
a pro připojení ke zdroji dat používá standardu firmy Microsoft
ODBC (Open Database Conectivity), což znamená možnost připojení
databáze prakticky libovolného typu. Základní způsoby připojení
se definují v dialogovém okně Property Page (viz obrázek č. 2).
Nejdříve se určí způsob připojení (vlastní či již existující ODBC
zdroj zapsaný, v registrační databázi Windows, SQL příkazem
CONNECT, ve kterém se specifikuje požadovaná databáze, či
prostřednictvím jiného modulu VcData). Nastavení připojení
databáze automaticky určuje vlastnosti modulu Connect
a ConnectMode. Konkrétní požadavky na údaje databáze se zadají
v několika dalších záložkách tohoto dialogového okna. Jedná se
zejména o výběr tabulek a příslušných polí, implicitního seřazení
údajů, filtrace určitých záznamů či povolení možností editace,
mazání či přidávání záznamů. Širokého použití najde i možnost
vytváření pohledů, tzv. master -- detail (např. konkrétní zákazník
a jeho objednávky -- zde se většinou uplatní další komponenta
balíku VbGrid), přičemž komponenta VcData automaticky zajišťuje
příslušnou synchronizaci dat. "Viditelná část" komponenty,
navigační lišta, obsahuje kromě standardních tlačítek, určených
k pohybu mezi záznamy a ukazatelem aktuálního záznamu, i možnost
pohybu mezi stránkami záznamů a dále možnost vyhledání
a přiřazení tzv. záložky konkrétnímu záznamu.

Seznam záznamů (Data Outline Grid)
Komponenta VcGrid je spolu s předešlou komponentou jádrem celého
balíku dbComplete. Umožňuje zobrazit databázové údaje v seznamu
(populární "mřížce"), přičemž při určení příslušného zdroje dat
spolupracuje s modulem VcData. Komponenta zajišťuje automatickou
synchronizaci zobrazení správných záznamů mezi rodičovským
záznamem a odpovídajícími dceřinými záznamy. K výsledné úpravě
může uživatel používat všechny známé formátovací úpravy, navíc je
možno zobrazit podřízená data ve formě stromu známého z aplikace
Průzkumník operačního systému MS Windows (viz obrázek č. 3).
Důležité je, že tento ovládací prvek může zobrazit data
i z několika tabulek (i heterogenních databází). Při zadávání
datových zdrojů lze přímo používat příkazu SELECT dotazovacího
jazyka SQL, a to i s využitím parametru, jehož hodnotu zadá např.
uživatel v textovém okně. Příklad je uveden na obrázku č. 4, kde
hodnotu parametru PersonID zadává uživatel (textové okno
txtSt.Text ), a programátor musí pouze přidat tyto řádky kódu:

VcGrid1.SetParameter "PersonID", txtSt.Text
VcGrid1.Requery VtRequeryAll

Kalendář
I když tato komponenta není z nejdůležitějších, jaké balík
dbComplete obsahuje, určitě poslouží všude tam, kde se pracuje
s datumovými údaji. Díky volbě datumu prostřednictvím myši odpadá
ruční zápis, čímž se eliminuje možnost jeho chybného zadání.
K dispozici jsou dále možnosti volby formátu datumu, nastavení
barevných kombinací jednotlivých položek kalendáře, omezení
datumových údajů pouze na stanovený interval či vyloučení
určitých dnů. Zajímavou možností je poskytnout uživateli tip
prostřednictvím bublinové nápovědy (tzv. Tool Tip), která se
zobrazí při ukázání myši na příslušnou položku, např. určité
datum. V následujícím příkladu uvádíme, jak lze v prostředí
Visual Basic jednoduše (využitím události InitializeDay) nastavit
barevnou kombinaci prvního dne v měsíci a bublinovou nápovědu:

Private Sub VcCalCombo1_InitializeDay(ByVal Day As IVcDay)

If (Day(Day.Date) = 1) Then
Day.ForeColor = RGB(255, 0, 0)
Day.ToolTip = "První den v měsíci"
End If
End Sub

Komponenta VcPicCombo
Komponenta VcPicCombo rozšiřuje použití tradičního ovládacího
prvku -- rozevírací nabídky ("Kombo boxu") o možnost vkládání
nejen textu, ale i obrázků. Je jen na programátorovi, aby zvážil,
kdy je lepší ponechat textovou informaci a kdy použít obrázky.
Tuto komponentu lze samozřejmě používat ve spolupráci s jinými
moduly balíku dbComplete, zejména ve spojení s komponentou
VcGrid.

Komponenta VcMask
Použití této komponenty usnadňuje programátorům zabezpečit formát
údajů vkládaných uživatelem. Zvolit lze typ dat (numerické,
textové, datumové apod.), způsob zobrazení dat a jejich
databázovou reprezentaci (viz obrázek č. 5). Spolu s běžnými
formátovacími úpravami je tak možno dosáhnout profesionálního
vzhledu i vysokého stupně kontroly vkládaných či editovaných
údajů.

Komponenta VcOptionGroup
Komponenta VcOptionGroup umožňuje sdružit ovládací prvky
přepínacího tlačítka (Radio Buttons) do prvku jednoho. Tím se
zjednodušuje práce a zároveň programátor má velmi jednoduchou
úlohu při určení příslušné odezvy na volbu uživatele (možnost
používat hodnot různých datových typů, ne pouze logických hodnot
-- viz obrázek č. 6).

Komponenta VcCheck
Význam komponenty VcCheck, která na první pohled připomíná
ovládací prvek zaškrtávací okénko (Check Box), tkví v možnosti
používat i hodnoty jiných datových typů, než jsou pouze logické
hodnoty (True, False). Pomocí této komponenty tak mohou být
měněny přímo hodnoty konkrétních databázových položek.

Komponenta VcLabel
Modifikace ovládacího prvku "statický text", umožňující
vývojovému pracovníkovi rychle a efektivně určit všechny
požadované parametry.

Závěr
Databázové komponenty sdružené v balíku dbComplete jsou velmi
vítaným příspěvkem do dílny softwarových firem, které se zabývají
vývojem databázových aplikací, a tvoří doplněk k již dříve
uvedeným Visual Components. Úspora programátorské a testovací
práce je zřejmá, navíc firma za zakoupení tohoto balíku zaplatí
pouze jednou, a poté může používat jednotlivé komponenty ve svých
aplikacích bez dalšího omezení. Nezanedbatelným je i jednotný
vzhled aplikací a jejich standardní ovládání.


dbComplete 1.0
+ xxxx
+ xxxxx
-- xxxxx
-- xxxxx
K recenzi poskytla firma:
Sybase ČR, s.r.o.
Tychonova 2
Praha 6
www.sybase.cz
Cena: 17 470 Kč

autor JIŘÍ MIČKE


Mobilní verze našich dalších titulů

 
 
Nahoru
 
Nahoru
 
© IDG Czech Republic, a.s.